Page 2 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 2

Citycon eiendom Linderud AS, Civitas & Lala Tøyen (2020).  Byverkstedet (2018). Rapport om praktisk medvirkning
                                                                       Linderud senter: Erich Mogensønsvei – Forslag til Byplangrep.  som metode for økt eierskap og engasjement hos elever
                                                                       Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinn- på Linderud skole.
                                                                       syn/showfile.asp?jno=2020009081&fileid=8867811
                                                                                                 Berg, M. (2018). Forstudie til stedsanalyse: nærmiljøkvaliteter,
                                                                      Statistisk sentralbyrå (2019). Statistikkgrunnlag bearbeidet av barrierer og forbindelser på Linderud, Veitvet og
                                                                       Insam AS, 2019                    Sletteløkka.
                  Bydel Bjerke har gjennom 2018 og 2019 gjennomført en
                  stedsanalyse som skal danne kunnskapsgrunnlag og lokal                          Statsbygg & Asplan Viak (2020). Bestilling av oppstartsmøte  Bydel Bjerke (2019). Bylivsstudie: Linderud, Veitvet,
                                                                                                  Sletteløkka: Samlet rapport av tre kartlegginger.
                                                                       for Trondheimsveien 371 m.fl.:Prinsippskisse. Hentet fra:
                  forankring av nærmiljøprogrammet i Groruddalssatsingen                           https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.
                  (2017-2026). Totalt ca. 1300 personer i innsatsområdene                          asp?mode=&caseno=202000560             Insam AS (2019). Kvantitativt grunnlag for stedsanalyse:
                                                                                                  SSB data bearbeidet og analysert.
                  Linderud, Veitvet og Sletteløkka har bidratt med innspill                        Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival  Lala Tøyen og Habeo (2019). Romlig Analyse: Linderud,

                  gjennom ulike kanaler for kvantitativ og kvalitativ                            of American community. New York: Simon & Schuster.  Veitvet, Sletteløkka.
                  datainnsamling.                                             Ruud, M. E., Brattbakk, I., Røe, P. G., Vestby, G. M., & Bettum,
                                                                       L. C. (red). (2007). Sosiokulturelle stedsanalyser: Veileder.  Leieboerforeningen (2019). Den beste blokka på feltet:
                                                                       Oslo: Akershus fylkeskommune.             En antropologisk beboerundersøkelse om tilhørighet,
                                                                                                  eierskap og nabolagsidentitet på Linderud.
                                                                      Schiefloe, P. M. (1985). Nærmiljø i bysamfunnTrondheim:
                                                                       Universitetsforlaget. Doi: https://urn.nb.no/    Opinion (2019). Innbyggerundersøkelse Bydel Bjerke:
                           Bydelen har valgt å koordinere, innhente og bearbeide mye av materialet         URN:NBN:no-nb_digibok_2014111108225          Linderud og Veitvet delbydeler.
                           selv. I tillegg har flere eksterne leverandører bidratt med delleveranser
                           på områder bydelen ikke selv besitter kompetanse og for å sikre et           Uittenbogaard, C. (2020). Safety and the connection to
                           utenfra-blikk på bydelens egen virksomhet.
                                                                       placemaking. Stockholm: The Safer Sweden Foundation.
                                                                       Hentet fra: http://www.tryggaresverige.org/
                           Stedsanalysen viser at folk trives godt i områdene og er engasjert i et
                           nærmiljø som har mange gode kvaliteter. Samtidig er en fellesnevner for        Ødegård, G., Loga, J., Steen-Johnsen, K. og Ravneberg,
                           områdene som omfattes av stedsanalysen utfordringer knyttet til demo-                                      Foto Alle bilder er tatt av Bydel Bjerke dersom
                           grafi og levekår, sysselsetting, boforhold, fysisk nærmiljø, trafikk, trygghet,     B. (2014). Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nett- ikke annet er nevnt ved bildet.
                                                                       verksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Oslo: Abstrakt
                           møteplasser, sosialt liv og deltakelse.
                                                                       Forlag AS.
                                                                                                   Denne rapporten er utgitt av Bydel Bjerke,
                           Gjennom tjenestene jobber bydelen med å møte levekårsutfordringene,                                       Oslo kommune, mars 2020
                           mens gjennom nærmiljøarbeidet jobber vi med å styrke lokalsamfunnets          Østerberg, D. (1977). Sosiologiens nøkkelbegreper. Oslo:
                                                                       Cappelen Akademisk Forlag.
                           evne til å løse lokale nærmiljøutfordringer. Sterke sosiale nettverk og                                     Prosjektleder: Mari Boysen
                           fellesskap gjennom velfungerende felles arenaer skaper gode lokalsamfunn.       Aarsæther, N. (2016). Lokalsamfunn – mot alle odds? I Haugen,  Postboks 13 Økern 0508 Oslo
                           Gode lokalsamfunn gir bedre livskvalitet og folkehelse.                                             postmottak@bbj.oslo.kommune.no
                                                                       M., S., & Villa, M. (red.), Lokalsamfunn (s. 134-150) Oslo:
                                                                       Cappelen Damm AS.
                           Stedsanalysen fungerer som en oppstartsanalyse som framtidige resultater                                    Design: 07 Media
                           kan måles mot og et kunnskapsgrunnlag som skal understøtte nye prosjekter       Aas, G., Runhovde, S. R., Strype, J. & Bjørgo, T. (2010).
                           og retningsvalg. Ettersom bydelen selv har gjennomført mye av innsamling                                    Trykk: 07 Media
                           og bearbeiding av data, har mange av funnene og konklusjonene allerede          Trygghet i det offentlige rom: i åtte norske kommuner og
                                                                       bydeler. Oslo: Politihøgskolen.
                           lagt grunnlag for tiltak og prosjekter, bl.a. i programplanen 2020 vedtatt                                   Opplag: 400
                           i bydelsutvalget.
                                                                                                   Forside: Bydel Bjerke
                           Tusen takk til alle beboere på Linderud, Veitvet og Sletteløkka som har delt      Upublisert materiale produsert for analysen:
                           sine innspill og erfaringer, og til alle som på ulike vis har bidratt til denne
                           rapporten!
                                                                      Byantropologene (2019). Folk og Steder: Antropologisk
                                                                       nærmiljøstudie av Linderud, Veitvet og Sletteløkka. Oslo:
                                                                       Byantropologene og Habeo
                           Bovild Tjønn                                                                 MILJØMERKET  TRYKKERI
                           Bydelsdirektør
                                                                      Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (2019).     07 MEDIA – 2041 0379
                                                                       Dekningsgrader grunnkrets/delbydel.


                                                                                                                        25/03/2020  09:50
     Omslag.indd  2                                                                                                            25/03/2020  09:50
     Omslag.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7