Page 7 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 7

Stedsanalyse ▪ 7

                  Kapittel 1:             Målet har vært å løfte fram innbyggernes egne
                                    synspunkter og betraktninger, og belyse disse ut fra
              INNLEDNING                 ulike faglige perspektiver på lokalsamfunnsutvikling.
                                    Områdene vil fram til 2026 være gjenstand for en
                                    særskilt og helhetlig innsats i tett samarbeid mellom
                                    kommunen, staten, lokale foreninger og virksomheter
                                    og innbyggerne.

              Bydel Bjerke presenterer en        Stedsanalysen inngår i Groruddalssatsingen for årene
           analyse av utfordringer, ressurser        2017-2026, og er forankret i Delprogram nærmiljø
                                    som bruker områdeløft som metode for lokalsam-
              og muligheter på Sletteløkka,        funnsutvikling i levekårsutsatte områder. En fellesnevner
           Veitvet og Linderud, basert på en        for områdene er utfordringer knyttet til demografi
                                    og levekår, sysselsetting, boforhold, fysisk nærmiljø,
            rekke kvalitative og kvantitative       trafikk, trygghet, møteplasser, sosialt liv og deltakelse,
                       undersøkelser.      og at disse faktorene sammen gir utslag i bo- og
                                    oppvekstmiljøet.                           Slike utfordringer beskrives gjerne som «wicked problems» - samfunnsfloker
                           - og er svært komplekse både hva gjelder årsaker og konsekvenser. En
                           områdesatsing er ikke tilstrekkelig for å løse slik samfunnsfloker, men må
                           sees i sammenheng med større samfunnstrender og overordnede struk-
                           turelle rammefaktorer. Nærmiljøprogrammet har et bredt spekter av mål,
                           og denne analysen berører alle de seks delmålene i programmet. Gjennom
                           den ekstraordinære innsatsen som nærmiljøprogrammet gir rom for, skal
                           vi bidra til å styrke frivillighet og deltakelse, demokrati og medborgerskap,
                           bomiljø, nærmiljøkvaliteter, byutvikling og samtidig utvikle kommunens
                           praksis i arbeidet med levekårsutsatte områder.
          Dette kapittelet gir en
          oversikt over bakgrunn,     Til sammen har ca. 1300 innbyggere fra Sletteløkka, Veitvet og Linderud
          avgrensning, metode,       bidratt med sine synspunkter i ulike undersøkelser, intervjuer og møter.
          datakilder, teori og       Sammen med bidragsytere fra disipliner som antropologi, sosiologi, sam-
          begreper som brukes       funnsgeografi, by- og regionplanlegging, arkitektur, jus, i tillegg til bydelens
          i stedsanalysen.         egne fagfolk, mener vi å ha et godt grunnlag for prioriteringer og veivalg i
                           det videre arbeidet i innsatsområdene.

                           Denne stedsanalysen gir god innsikt i områdene, men er like fullt et begrenset
                           bilde av mangfoldige lokalsamfunn i stadig endring. Bydel Bjerke jobber
                           derfor kontinuerlig med å styrke dialogen med innbyggerne og øke kunn-
                           skapen om områder, befolkning og utviklingstrekk.
         Foto: Dugnad days, Mattias Fredrik Josefsson                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  7                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12