Page 10 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 10

10 • Stedsanalyse

         Bydelen er bevisst at dette grepet gjør at funn og ana- som knytter seg til hvert enkelt område, men bedre
         lyser i denne rapporten ikke tilfredsstiller forsknings- sammenhenger og flere attraktive møtesteder vil
         messige krav til uavhengighet og nøytralitet. Det er  bidra til naturlig bevegelsesflyt på tvers av både
         heller ikke et mål. Arbeidsformen har gitt bydelen  mentale og fysiske barrierer. Derfor har vi valgt å se
         nyttig førstehåndskunnskap om lokalområdene som   området som en sammensatt helhet, spesielt når vi
         vil være viktig i utvikling av bydelens tjenester og  undersøker romlige forhold.
         metoder for lokalsamfunnsutvikling i tråd med delmål
         6 i nærmiljøprogrammet (utvikling av ny kommunal  I analysen omtaler vi Linderud, Veitvet og Sletteløkka
         praksis i lokalsamfunnsutvikling). Samtidig gir de  som delområder eller nærmiljøer. Den geografiske
         mange eksterne bidragene i datainnsamling og analyse  avgrensingen er basert på innbyggernes refleksjoner
         et nødvendig utenfra-blikk.             knyttet til hva som inngår i deres nærmiljø og hvordan
                                   de fysiske strukturene definerer delområdene. Figur
                                   1.1 viser inndeling av delområdene slik vi omtaler dem.


                                   Statistisk sentralbyrå benytter en annen inndeling
         1.3 Geografisk avgrensing og            av bydelen for å hente ut data fra stabile geografiske
         fokusområder                    områder med tilnærmet lik populasjon. Bydel Bjerke
                                   er har fem delbydeler (Årvoll, Refstad, Ulven, Linderud
                                   og Veitvet) som igjen er delt inn i grunnkretser.
         De kvalitative undersøkelsene viser at Linderud,  Disse to nivåene er definert med klare grenser, og
         Veitvet og Sletteløkka er tre ulike delområder med  inndelingen gjør det mulig å sammenlikne mindre
         hver sin avgrensing og stedsidentitet. Den umiddelbare  områder med hverandre. I analysen benyttes dermed
         nærheten mellom de tre områdene og de potensielle  to sett med benevninger, noe som kan oppfattes som
         positive effektene av å øke lokalbefolkningens delta- forvirrende. I kapittel to forklarer vi grundigere den
         kelse på tvers av dem, gjør det viktig å se på dem i  statistiske inndelingen.
         sammenheng. Det er viktig å ivareta karakteristikkene
         Figur 1.1: Inndeling av det vi omtaler som nærmiljøene eller delområder. Illustrasjon: Bybruk, Maiken Berg
                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  10
     _Stedsanalyse.indd  10                                          24/03/2020  12:27
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15