Page 9 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 9

Stedsanalyse ▪ 9

         Deltakelse og engasjement              Gjennomføring
         Hvilke forhold påvirker deltakelse i fritidsaktiviteter,  Bydel Bjerke har sett til gode stedsanalyser av blant
         frivillighet og lokalsamfunnet?           annet Grønland og Vestli som er gjennomført av
                                   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), i samarbeid med
         • Hva finnes av lag, foreninger og aktiviteter?   andre forskningsinstitutter og arkitekter. Som ek-
                                   sterne forskere kan de gi en objektiv framstilling av
         • I hvilken grad deltar befolkningen i fritidsaktiviteter? steder, stedsbruk og maktforholdet mellom lokale
                                   aktører, som også inkluderer kommunale virksomheter.
         • I hvilken grad engasjerer folk seg i utviklingen av eget  I analysene forklares også funn og fenomener ut fra
          lokalsamfunn?                   teoretiske betraktninger. Resultatene fra analysene
                                   kan benyttes i videre forskning fordi analysen følger
                                   forskningsfaglige prinsipper.

                                   Bydel Bjerke har som mål å være en aktiv samfunnsut-
         1.2.1 Stedsanalyse                 vikler. Da er det viktig å utvikle systemer og metoder
                                   for kontinuerlig å kunne oppdatere kunnskap om ulike
         Oppdraget                      nærmiljøer i bydelen. Prosessen med stedsanalysen
         For at kommunen, beboere, organisasjoner og næ-   har vært brukt til å utforske hvordan bydelen selv kan
         ringsliv skal kunne samarbeide om et felles løft for  innhente og bearbeide kunnskap om fysiske og sosi-
         Linderud, Veitvet og Sletteløkka er det nødvendig å  okulturelle forhold. Bydelen har derfor valgt å styre
         fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag om befolknin- gjennomføringen og deler av datainnhentingen selv.
         gen og om det fysiske nærmiljøet.          Oppgaven er blitt organisert i et prosjekt, der ek-
                                   sterne har blitt invitert til å bidra med sine faglige og
         Bydel Bjerke har laget en stedsanalyse som skal danne  objektive perspektiver gjennom deloppdrag eller som
         grunnlaget for det strategiske arbeidet i innsats- konsulenter i analysen.
         områdene. Den vil munne ut i mulighetsstudier, nye
         prosjekter og tjenesteutvikling innenfor flere områder.  Andre årsaker til at bydelen vil være tett på
         Analysen har ikke bare et kartleggende, deskriptivt  gjennomføringen:
         preg, men det trekkes også opp mulige strategier for
         endring.                      • Kunnskapen som innhentes underveis og resultatene
                                    fra analysen kan anvendes umiddelbart i det prak-
         En sosiokulturell stedsanalyse gir kunnskap om    tiske arbeidet i nærmiljøsatsingen.
         hvordan beboere, besøkende og andre aktører opple-
         ver og bruker et sted og om maktrelasjonene knyttet til  • Kunnskapen som innhentes kan operasjonaliseres
         stedet (Ruud, Brattbakk, Røe, Vestby & Bettum, 2007).  til handling eller tiltak raskt, noe som kan motvirke
         Fysiske stedsanalyser kan for eksempel gi kunnskap  medvirkningstretthet blant innbyggerne.
         om hvordan de materielle strukturene legger til rette
         for sosial interaksjon, for mobilitet eller rekreasjon.  • Bydelen har mulighet til å strekke gjennomføringen
         Begrepet sted brukes av både samfunnsvitere og plan- av analysen over tid, dette gjør at man kommer i
         leggere, men blir tillagt litt ulik mening etter hvilken  kontakt med flere lokale aktører, også de såkalte
         faglig tilnærming man har. En analyse av et sted eller  stille stemmene. Tilstedeværelse over tid vil også gi
         nærmiljø kan derfor også innrettes forskjellig etter hva  bedre forståelse av den lokale kulturen og de sosiale
         man ønsker å undersøke. I arbeidet med nærmiljøsat-  mekanismene.
         sing og stedsutvikling er det viktig å ha bred kunnskap,
         altså at både materielle, sosiale og kulturelle struktu- • Relasjoner som bygges i prosessen mellom ansatte
         rer undersøkes. Bydelen har derfor valgt å gjennom-  og ressurspersoner og andre aktører vil være viktig
         føre en kombinasjon av disse, avgrenset etter temaer  for det videre arbeidet og bidra til å skape tillit
         som er relevante for oss, ettersom slike kombinerte  mellom lokalbefolkningen og bydelen.
         analyser er svært omfattende.


                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  9                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14