Page 12 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 12

12 • Stedsanalyse
               1               Folk og steder – En antropologisk nærmiljøstu-
                              die utført av Byantropologene. Oppdraget var å få
                              innsikt i hvordan innbyggerne på Linderud, Veitvet og
                              Sletteløkka opplever sine fysiske og sosiale nærmiljøer,
                              samt å undersøke geografisk tilhørighet og eventuelle
                              interessekonflikter mellom grupper.               2              Den beste blokka på feltet – Bomiljøanalyse utført

                             av Leieboerforeningen. Rapporten beskriver en
                             nåsituasjon av bomiljøet på Linderud. I analysen er det
                             benyttet dybdeintervjuer og samtaler med beboerne i
                             sameiene på Linderud. Den blir ikke publisert fordi det
                             er vanskelig å anonymisere informantene, men den har
                             gitt bydelen svært nyttig kunnskap for å forstå hvordan
                             vi skal jobbe med bomiljøene på Linderud, Veitvet og
                             Sletteløkka. Utdrag fra analysen vil kunne leses i kapit-
                             tel 4 om bolig og bomiljø.

               3               Linderud fargelab – rapport utført av
                              Byverkstedet. I 2018 ville ungdommer på Linderud
                              skole oppgradere sin egen skolegård. Byverkstedet
                              fikk i oppdrag å innhente kunnskap i tillegg til å hjelpe
                              elevene med prosess og gjennomføring av oppgrade-
                              ringen også innebar å undersøke elevenes syn på eget
                              nærmiljø. Rapporten beskriver hvordan ungdommene
                              bruker nærmiljøet og hva de ønsker for Linderud i
                              fremtiden.


               4              Romlig analyse - Arkitektkontoret Lala Tøyen fikk
                             våren 2019 i oppdrag å gjennomføre en romlig
                             analyse av delområdene. Analysen utgjør en viktig
                             del av kapittel 3 om det fysiske nærmiljøet og tar for
                             seg hvordan det fysiske miljøet legger til rette for
                             sosial integrasjon og mobilitet. Analysen forklarer
                             hvordan ulike nærmiljøkvaliteter kan utvikles for å
                             skape bedre uterom og forbindelser i områdene. I sam-
                             arbeid med Habeo fra Byantropologene ble kvalitativt
                             materiale benyttet for å finne sammenheng mellom
                             fysiske og sosiale forhold.

                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  12                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17