Page 16 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 16

16 • Stedsanalyse

         I programbeskrivelse for Groruddalssatsingen nevnes  Deltakelsesbarrierer
         tre former for utenforskap – en følelse av å stå utenfor,  Nærmiljøprogrammet skal bidra til å fremme økt delta-
         manglende deltakelse og ”geografisk utenforskap”.  kelse i lokalsamfunnet, og det er derfor nødvendig å se
         Disse viser til tre ulike måter å nærme seg temaet på.  på hva som kan være til hinder for deltakelse. Ødegård,
                                   Loga, Steen-Johnsen & Ravneberg (2014) skiller
         • En følelse av å stå utenfor setter fokus på det sub- mellom ulike nivåer av deltakelsesbarrierer.
           jektive elementet; den enkeltes indre opplevelse
           av ikke å være del av verden rundt. Slike følelser  Individnivå:
           kan reflektere et faktisk utenforskap, men kan
           også være uttrykk for indre stemninger, uavhengig  •  Manglende individuelle ressurser: Dårlig økonomi,
           av faktisk deltakelse. Å fange slike følelser gjøres  svake norskkunnskaper, kort botid og avgrensede
           gjerne gjennom individuelle intervjuer.       sosiale nettverk begrenser tilgangen til informa-
                                     sjon og reduserer sannsynligheten for individers
         • Manglende deltakelse peker mot mer formelle     deltakelse i en frivillig organisasjon.
           former for integrasjon. Forhold knyttet til arbeids-,
           utdannings- og fritidsdeltakelse brukes gjerne som  Organisasjonsnivå:
           statistiske mål. Frafall i skolen, ikke-deltakelse
           i lag og foreninger og arbeidsløshet brukes ofte  •  Ekskluderende tradisjonelle organisasjoner:
           som indikatorer på utenforskap i en gruppe eller et  Frivillig organisasjonsdeltagelse krever forpliktelse
           område.                       over tid og kompetanse på hvordan medlemsde-
                                     mokratiet virker. Normer for frivillig organisasjons-
         •  Termen geografisk utenforskap bygger på det syn   deltagelse er ofte uuttalt. Tillitsvalgte velges ofte
           at utenforskap ikke bare knytter seg til individu-  ut fra selvrekrutterende nettverk. Dermed utvides
           elle forhold, men kan også ha sin rot i strukturelle  ikke organisasjonens nettverk og rekrutterings-
           trekk ved et område. Det kan dreie seg om bolig-   grunnlag, noe som gjør det vanskeligere å verve
           forhold, transport, fysiske barrierer, muligheter  ledere, frivillige og deltagere fra grupper som er
           til å drive fritidsaktiviteter, støy, forurensning med  underrepresentert.
           mer. Trekk ved et område kan påvirke hvem som
           bosetter seg der, på måter som skaper opphopning  •  Innadvendte organisasjoner: Nettverk som samler
           av dårlige levekår.                 mennesker med en felles kulturell eller religiøs
                                     identitet er ofte mer uformelt organisert enn
                                     det tradisjonelle foreningslivet. Dette bidrar
                                     til å svekke koblingen til øvrig sivilsamfunn og
                                     lokale myndigheter. Dersom organisasjonene
                                     mangler institusjonelle koblinger til andre lokal-
           Opplevelsen av hva som hindrer           samfunnsaktører, reduseres organisasjonenes
           deltakelse vil variere fra person          brobyggende sosiale kapital og potensial som
           til person. Noen ganger kan             integrasjonsarenaer.
           manglende språkferdigheter           Myndighetsnivå:
           skape hindre, lite kunnskap om
           hvordan et ”system” fungerer kan        •  Manglende koordinering fra lokale myndigheter:
           utgjøre en barriere, og fattigdom,         Flere kommuner mangler en helhetlig strategi for
           dvs. sviktende økonomiske evner,          integrasjonsarbeidet. Det finnes mange lokale
                                     aktører som arbeider med integrasjon, men i
           kan hindre flere typer deltakelse.         mangel av en koordinerende rolle, framstår tilta-
                                     kene som fragmenterte. Manglende institusjonelt
                                     samarbeid mellom myndigheter og lokale aktører
                                     er en barriere for felles løft innenfor det lokale
                                     integrasjonsarbeidet.
                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  16                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21