Page 15 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 15

Stedsanalyse ▪ 15

         Vi har på grunn av tidligere arbeid i områdene god  En forutsetning for at mennesker i et nærmiljø klarer
         kunnskap om delområdene, men kvalitativ kunnskap må  å samhandle er at det finnes rom for det som Nils
         oppdateres jevnlig og enkelte temaer som vi har valgt  Aarsæther (2016) kaller en felles meningsdanning,
         for denne analysen trengs å undersøkes nærmere.   som betyr at de som bor i området har en viss enighet
                                    om hvilke oppgaver som bør løses i felleskap. Fordi
         Statistikkgrunnlag                  samfunnet har blitt mer mangfoldig, kulturelt og
         Tron Myrén i Insam AS har bistått Bydel Bjerke med å  sosialt vil mange si at det er vanskeligere å komme
         hente ut og bearbeide statistikk fra statistikkdataban- fram til denne enigheten. Lokalsamfunn som har sterke
         ken til Statistisk sentralbyrå.           sosiale nettverk og høy grad av organisering vil være
                                    bedre rustet til å etablere en felles mening om hvilke
                                    oppgaver, enten det er av sosial eller fysisk karakter,
                                    som må løses og er også bedre rustet til å mobilisere
                                    enn nærmiljøer med svake sosiale nettverk og lav
         1.5 Teori og begreper                deltakelse.

         Nærmiljø                       En ekstra innsats i form av et områdeløft gjør det
         I Norge brukes begrepene nærmiljø, lokalsamfunn og  mulig å påvirke strukturene som er nevnt over.
         lokalmiljø litt om hverandre. Begrepet lokalsamfunn  Gjennom strategisk bruk av offentlige tjenester, fysiske
         kan forklares som den samhandlinga som går føre seg  oppgraderinger og tilrettelegging lokalt kan kommu-
         mellom mennesker innafor eit geografisk avgrensa   nen på sikt bidra til at nærmiljøet vil være i stand til å
         område (Aarsæther, 2016). Til begrepet nærmiljø til- skape en felles meningsdanning og å løse egne utfor-
         legges også en fysisk dimensjon. Sosiologen Per Morten  dringer. For å forstå hvordan man som bydel i så fall
         Schiefloe (1985) utdyper dette med at nærmiljøet   skal gå frem og hva det bør satses på må det finnes et
         utgjør en ramme for individuell og kollektiv adferd.  godt kunnskapsgrunnlag om både de fysiske, sosiale
                                    og organisatoriske strukturene i et område. Dette kan
         Nærmiljøet, forklarer Schiefoe, består av materielle,  man få for eksempel ved å gjennomføre en stedsana-
         sosiale og organisatoriske strukturer. De materielle  lyse der alle tre strukturer og sammenhengen mellom
         strukturene består av både naturlige og menneske-  dem blir undersøkt.
         skapte omgivelser, for eksempel rekreasjonsområ-
         der, veier, bygninger, boligmasse og lekeplasser. De  Integrasjon og utenforskap
         sosiale strukturene er sosiale relasjoner, nettverk og  Sosiologen Dag Østerberg (1977) forklarer integra-
         gruppedannelser. Også kulturelle forhold som språk  sjon både som prosess, der deltakerne blir gjort og
         og normer inngår i de sosiale strukturene. De organi- gjør seg selv til deler av helheten, og som den sam-
         satoriske strukturene utgjør for eksempel borettslag,  funnsmessige tilstanden der deltakerne inngår i et
         lag og foreninger, lokale institusjoner som skoler og  sluttet hele. I praksis handler det om å være inkludert
         barnehager, tjenestetilbud osv.           i felleskapet.


         Alle tre strukturer som er nevnt over vil påvirke hver- Å være integrert kan sees som motsatsen til ”utenfor-
         andre. For eksempel vil områder uten møteplasser   skap”. På den ene siden finner vi de som opplever til-
         (fysiske eller på sosiale medier) eller fysiske barrierer  hørighet gjennom mange og gode relasjoner i nabolag,
         gjøre det vanskelig for innbyggerne å bygge sosiale  skole og familie. På motsatt ytterkant finner vi de som
         relasjoner. Beboersammensetningen og innbyggernes  føler seg alene, har få venner og bekjentskaper og som
         ønske eller evne til å delta i nærmiljøet vil også påvirke  ikke deltar i fritidsaktiviteter eller andre arenaer for
         de organisatoriske strukturene og hvor godt innbyg- samvær og fellesskap.
         gerne klarer å samarbeide om å løse felles oppgaver.
         I noen nærmiljøer opplever innbyggerne et positivt,
         sosialt fellesskap og tilhørighet til området som leder
         til engasjement og deltakelse. Andre steder kan det
         være konflikter og motsetninger og lav deltakelse på
         ulike sosiale arenaer.

                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  15                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20