Page 17 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 17

Stedsanalyse ▪ 17

         Sosial kapital
         De siste tiårene har mange tatt i bruk begrepet sosial kapital for bedre å  I lokalsamfunn utvikles
         kunne forstå i sammenheng med integrasjon og utenforskap. Sosial kapital  brobygging i stor grad av
         kan forenklet forklares som de nettverkene og tilliten som finnes mellom  direkte kontakt mellom
         mennesker og mellom mennesker og samfunnet forøvrig. Robert Putnam
         (2000) definerer sosial kapital som ressurser i form av tillit, nettverk og  mennesker på uformelle
         normer for gjensidighet som styrker forutsetningene for kollektiv handling.  eller universelle arenaer
                                            der individer og grupper
         Vi kan dele sosial kapital inn i tre former. Guro Ødegård et al. (2014) forkla-
         rer Putnams (2000) begreper brigding og bonding og Michael Woolcocks  er jevnbyrdige.
         (1998) sitt utfyllende begrep linking slik:

         • Bonding: Sammenbindende sosial kapital, tette bånd til folk som er like
           en selv, som familie og nære venner. Kan bidra til å bygge tilhørighet og
           særidentiteter.

         •  Bridging: Relasjonsbygging og samarbeid med folk som er forskjellige
           fra en selv på viktige områder som etnisitet, språk, religion og ideolo-
           gisk tilhørighet. Kan bidra til å utvide sosiale nettverk og tillitsbånd til
           de utenfor ens nærmeste omgangskrets.

         •  Linking: kobling mellom ulike personer og institusjoner på tvers av
           makt- og autoritetsposisjoner.

         På individuelt nivå er et sentralt trekk ved sosial kapital at familie, venner,
         kolleger og bekjente sees som virkemidler for å nå egne mål. Jo større
         nettverk og jo sterkere grad av tillit mellom relasjonene, desto større vil
         mulighetene til å kunne realisere egne mål være.

         Begrepet kan også overføres til nærmiljønivå, der grad av nettverk og tillit
         mellom sosiale grupper kan gi en indikasjon på integrasjonen i området.
         Nettverk i grupper er ikke i seg selv nok fordi medlemmer i en gruppe
         kan ha sterk tillit til hverandre, og samtidig ha mistillit til andre grupper
         og samfunnet forøvrig. Det kan derfor være konflikter som fører til at
         grupper eller individer kan falle helt utenfor samfunnet. For å bygge tillit er
         brobyggende (bridging) sosial kapital, altså relasjoner mellom ulike sosiale
         grupper og individer, viktig.

         I lokalsamfunn utvikles brobygging i stor grad av direkte kontakt mellom
         mennesker på uformelle eller universelle arenaer der individer og grupper
         er jevnbyrdige. Derfor er det stort fokus på å bygge offentlige, lavterskel
         møteplasser som biblioteker, parker og torg i områder der det er lite nett-
         verk og tillit mellom innbyggere. Ødegård et al. (2014) påpeker imidlertid
         at brobyggende sosial kapital ikke kommer av seg selv. Lokale myndigheter
         kan spille en viktig rolle som tilrettelegger og koordinator for samarbeid på
         tvers av grupper, organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet. Politisk sty-
         resett og velferdsordninger der ressurser tilføres lokalsamfunnene bidrar
         derfor med linking eller sammenkoblende sosial kapital.                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  17                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22