Page 19 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 19

607 350 Ø 6 652 444 N


                                                     Stedsanalyse ▪ 19                  Kapittel 2:


 Sletteløkka
 Storo               LINDERUD, VEITVET
 Veitvet
                  OG SLETTELØKKA
 Linderud

 Sinsen
 Bydel Bjerke


                           2.1 Hvordan ble Linderud, Veitvet og Sletteløkka til?


 Økern                        Etter 2. verdenskrig var det stor mangel på

                           boliger i Oslo. Etter en lang prosess førte dette
                           til at Oslo og Aker kommuner ble slått sammen i

                           1948. Reguleringssjef Harald Hals sitt planforslag

 SENTRUM      Dette kapittelet gir et     for et Stor-Oslo fra 1929 ble lagt til grunn for en
          overblikk over historisk     utbygging av hele Groruddalen.
          bakgrunn og fremtidige
          utviklingsplaner for om-
          rådene, samt demografi      Infrastrukturen med T-banen og hovedveiene, som Trondheimsveien og
          og levekår, trygghet       Østre Aker vei, åpnet for tusenvis av boliger som ble bygget på jordbruks-
          og trivsel. Kapittelet      arealene til de eksisterende Aker-gårdene. Storgodset Linderud gård og
          er basert på data fra      Veitvet gård var to av disse. På Sletteløkka ble husmannsplassene revet for
          Statistisk sentralbyrå      å gjøre plass til boligområdene. Og Holset gård ble revet for å gjøre plass
          og innbyggerundersøkel-     til det som ble Siemensanlegget på Linderud. Det var et viktig prinsipp at
          sen (Opinion, 2019).
                           boligbebyggelsen skulle ligge adskilt fra forurensende næring. Næring ble
                           plassert i dalbunnen, mens boligbebyggelsen skulle ligge nær marka for
                           befolkningens helse og rekreasjonsmuligheter. Idealet for boligbebyggelsen
                           var frittliggende lamellbebyggelse i parklandskap som på Linderud, eller i
                           altangangbebyggelse i tun som på Veitvet. Fra 60-tallet ble det også bygget
                           høye skiveblokker, som vi finner på Linderud (Guttu 2003). Dette var en
                           effektiv bygningsform som ga mange gode boliger på kort tid.         llustrasjon: Bydel Bjerke, kartgrunnlag Norge i Bilder.

 6 636 684 N _Stedsanalyse.indd  19                                        24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  19
                                                          24/03/2020  12:27
 ± Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 32N 1:40 000 (format: A3 stående) Utskriftsdato: 10.03.2020
 596 270 Ø 0 1 850 m
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24