Page 14 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 14

14 • Stedsanalyse

         Innbyggerundersøkelse - telefonintervjuer:
         IInnbyggerundersøkelsen består av to deler, en
         telefonundersøkelse og en feltundersøkelse der     Et intervjukorps av 21 beboere i
         beboere intervjuet beboere. Spørreskjema ble ut-    delbydelene Linderud og Veitvet
         formet av sosiolog Håkon Lorentzen og Bydel Bjerke.   gjennomførte til sammen 341
         Opinion kvalitetssikret skjemaet og gjennomførte en
         telefonundersøkelse med 563 intervjuer fordelt på    intervjuer i januar 2019. Målet var
         Linderud og Veitvet delbydeler. Utvalget ble gjort   å nå ut til «de stille stemmene»,
         i et representativt tilfeldighetsutvalg av personer i  særlig beboere med begrensede
         alder over 15 år, bosatt i delbydelene. Fordi vi ønsker  norskkunnskaper.
         å komme tett på de utvalgte innsatsområdene og
         samtidig belyse interne forskjeller i delbydelene har vi
         sortert resultatet i mindre geografiske områder basert
         på grunnkretser. Denne inndelingen benytter vi mye
         i analysen for å kunne si noe spesifikt om de forskjel-
         lige nærmiljøene, Linderud, Veitvet og Sletteløkka.
         Inndelingen av respondenter fordeler seg da slik:
         Linderud (74 respondenter), Veitvet (205 respondenter)
         og Sletteløkka (83 respondenter). I tillegg var
         det 201 respondenter i de øvrige grunnkretsene
         i Linderud delbydel.                 Feltundersøkelsen hadde en større andel yngre re-
                                    spondenter og en større andel minoritetsnorske enn
         Innbyggerundersøkelse - feltintervjuer: Del to av  telefonundersøkelsen. Selv om spørreskjemaene er
         innbyggerundersøkelsen ble gjennomført av et inter- forholdsvis like, har vi valgt å ikke slå sammen resul-
         vjukorps av 21 beboere i delbydelene Linderud og   tatene fra de to undersøkelsene. Årsaken til dette er
         Veitvet som gjennomførte til sammen 341 intervjuer i  ulik metodebruk, at utvalget er trukket forskjellig og
         januar 2019. Målet var å nå ut til «de stille stemmene»  feltundersøkelsen ikke er vektet. En sammenlikning
         - særlig beboere med begrensede norskkunnskaper.   viser imidlertid at det er lite som skiller resultatene fra
         Spørreskjemaet fra telefonundersøkelsen ble tilpasset  de to undersøkelsene. Der det ikke er større avvik viser
         feltundersøkelse og det ble benyttet en nettløsning  vi derfor kun Opinion sin telefonundersøkelse.
         utarbeidet av Opinion. Oppdraget til intervjuteamet
         bestod i å intervjue 10-20 personer hver, i tre ulike  Tidligere analyser: Som del av kunnskapsgrunnlaget
         alderskategorier. Intervjuerne gjorde et såkalt be- ligger også tidligere analyser. Eksempler er DIVE-
         kvemmelighetsutvalg ved å ringe på dører, oppsøke  analyse av Linderud-Økernbråten–Vollebekk (2013);
         folk utendørs eller de intervjuet familiemedlemmer og  Forstudie for Linderud- Brobekk-Vollebekk, (Civitas,
         andre de kjenner i delområdene. Svarene var fordelt  2010); Stedsanalyse Veitvet- Sletteløkka (2008) og
         slik: 75 respondenter i delområdet Linderud, 118   Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud
         på Veitvet, 69 på Sletteløkka og 79 i øvrige deler av  ( NIBR, 2011). Det har også vært gjennomført flere
         Linderud delbydel.                  mulighetsstudier i Linderud og Veitvet delbydeler.

         Totalt jobbet 21 personer som feltintervjuere for innbyggerundersøkelsen.                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  14
     _Stedsanalyse.indd  14                                          24/03/2020  12:27
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19