Page 13 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 13

Stedsanalyse ▪ 13

         Data samlet av bydelen
         I undersøkelsen har vi samlet kvalitativ data gjennom
         ulike metoder. Dette er dokumentert med referater,
         transkriberte intervjuer, kartlegging og loggføring.
         Uttalelser og funn fra dette datamaterialet refereres
         til som Bydel Bjerke 2018-2019.

         MinMening-vogna: Sommeren 2018 opprettet vi et
         mobilt kontor utenfor Linderud senter i tre uker og på
         Sletteløkka i to uker. 78 korte samtaler med tilfeldig
         forbipasserende ble referatført og det ble samlet inn
         107 svar på en kort spørreundersøkelse om nærmil-
         jøet. Etter etableringen av bydelens lokalkontor på  Beboerne på Linderud har verksted om framtidig utvikling av g
         Linderud senter november 2018 har beboere fortsatt  angveien ved Linderud senter.
         å gi sine innspill om sine nærmiljøer.


                                    Fysisk kartlegging gjennom observasjon: I 2018
                                    og 2019 ble 14 ulike uterom i delområdene kartlagt
                                    gjennom tre hele dager på tre forskjellige årstider;
                                    midtsommers, høst og vår. Kartleggingen resulterte
                                    i en rapport som forklarer hvordan bruken av steder
                                    endrer seg med årstidene og ulike tider på døgnet.
                                    Ulike uterom blir også brukt av forskjellige mennesker
                                    til forskjellige aktiviteter. Gjennom tilstedeværelse ved
                                    arrangementer i nærmiljøene har vi også gjort observa-
                                    sjoner av bruk av uterom ved spesielle anledninger.

                                    Trygghetsvandring: I november 2019 ble det
              MinMening-vogna ble flyttet rundt, blant annet til markedsdagen  gjennomført en trygghetsvandring på Linderud. På
              på Linderud gård i september 2018.     vandringen registrerte beboerne forhold ved det
                                    fysiske miljøet som de anser som utfordrende eller
         Dybdeintervjuer: Bydelen har gjennomført 8 dybde-  utrygge. Registreringene er samlet i en rapport og gir
         intervjuer, to vandrende intervjuer og to gruppe-  nyttig informasjon til arbeidet med fysiske utviklings-
         intervjuer med beboere i ulik alder og bakgrunn.   prosesser på Linderud og gir konkrete innspill til
         To intervjuer er gjennomført på somali og deler av et  private og offentlige grunneiere som har ansvar for
         gruppe intervju foregikk på urdu. Vi har også intervjuet  fysisk vedlikehold. Det er foreløpig ikke gjennomført
         6 ansatte i bydelen som jobber tett på ulike grupper  slike vandringer på Sletteløkka eller Veitvet.
         som bor i delområdene.

         Beboerdialog: Nærmiljøprogrammet gjennomfører en
         serie beboermøter på Linderud og Sletteløkka, som en
         kontinuerlig beboerdialog. I starten var det generelt
         om utfordringer om muligheter. Videre ble det jobbet
         med konkrete løsninger, i dialog med ansatte i bydelen,
         forebyggende politi, lokalpolitikere osv. Flere møter
         har vært gjennomført som workshops der deltakerne
         aktivt har jobbet med å utarbeide forslag til å løse
         sosiale eller fysiske utfordringer.                                    Trygghetsvandring med Linderudbeboere november 2019.
                                    Bydelsutvalgleder Lars Fuglesang deltok på vandringen sammen med
                                    representanter fra Bymiljøetaten og Bydel Bjerke.                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  13                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18