Page 8 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 8

8 • Stedsanalyse
         1.1 Groruddalssatsing,               1.2 Grep, temaer og problemstillinger
         nærmiljøprogram og områdeløft
                                   Det overordnede grepet i denne analysen er å under-
                                   søke hvordan ulike arenaer i det fysiske nærmiljøet
         Groruddalssatsingen er en ekstraordinær innsats i  og i bomiljøene bidrar til eller hindrer deltakelse og
         samarbeid mellom Oslo kommune og staten som har   sosial integrasjon. Med sosial integrasjon mener vi her
         som mål å:                      hvordan individer eller grupper forenes og føler sam-
                                   hørighet. Vi undersøker også hvordan beboerne deltar
           Bidra til varige forbedringer av tjenester og  i organisasjonslivet og aktiviteter og hva som kan være
           nærmiljøkvaliteter i områder der behovene    barrierer for å delta på disse arenaene. Temaene Det
           er størst, slik at flere beboere i disse områ- fysiske nærmiljøet, Bolig og bomiljø og Deltakelse og
           dene blir økonomisk selvstendige og aktivt   engasjement utgjør hovedkapitlene i analysen.
           deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.


         Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen
         og Oslo sør-satsingen er tre områdesatsinger     Temaene undersøkes gjennom
         som varer fra 2017-2026. Områdesatsingene er     følgende problemstillinger:
         organisert i tre delprogram; nærmiljø, oppvekst
         og utdanning og sysselsetting. Alle tre delprogram
         skal bidra til å nå områdesatsingenes overordnede
         mål. I nærmiljøprogrammet er det bydelene som har  Det fysiske nærmiljøet:
         hovedansvaret for planlegging og gjennomføring.   I hvilken grad legger de fysiske omgivelsene til rette for
                                   sosial interaksjon og deltakelse?
         Denne rapporten har særlig fokus på utfordringer
         og kvaliteter knyttet til sosiale og fysiske trekk ved  • Hvordan opplever lokalbefolkningen sine fysiske
         nærmiljøene Linderud, Veitvet og Sletteløkka.     nærmiljøer?
         Målet for nærmiljøprogrammet er at:
                                   • Hvem bruker ulike fysiske arenaer? Hvilke arenaer/
           Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen   møteplasser mangler?
           skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der
           flere er aktivt deltakende.           • Hvordan er tilgjengeligheten og sammenhengen
                                    mellom ulike funksjoner i nærmiljøene og mellom
         Innsatsen er basert på områdeløftmetodikken: I     delområder?
         tidlig fase av et områdeløft gjennomføres et grundig
         kartleggingsarbeid. Analyser og bred lokal involvering
         legger grunnlag for videre planlegging. I planleggings-
         og gjennomføringsfasen er det avgjørende å mobilisere  Bolig og bomiljø:
         lokale aktører og andre samarbeidspartnere, både   Hvilke forhold påvirker sosial integrasjon i bomiljøene i
         private og offentlige, for å møte lokale behov og  delområdene?
         utfordringer med et bredt sett av virkemidler.
                                   • Hvordan opplever leietakere og boligeiere sin boligsi-
         Samarbeid mellom kommunen og lokalmiljøet er helt   tuasjon og sitt bomiljø?
         avgjørende for å lykkes med programmet. Det gjelder
         i alle faser av arbeidet; å kartlegge utfordringer og  • Hvem har innflytelse på drift og organisering i
         behov, dialog med beboere, kartlegge lokale ressurser,  boligsameiene?
         definere mål og kvalitetskriterier, planlegge innsats,
         gjennomføre tiltak og sikre resultater. Jo flere beboere,  • Hvilke konsekvenser har en høy andel utleie for bebo-
         foreninger, virksomheter og institusjoner som er med, jo  erne og drift av sameiene?
         større er sannsynligheten for at programmet bidrar til
         varige forbedringer.

                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  8                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13