Page 11 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 11

Stedsanalyse ▪ 11

                           I forrige periode av Groruddalssatsingen ble det lagt inn en større innsats
                           på Veivet enn de to andre delområdene. Med bakgrunn i rask demografisk
                           endring ble det lagt stor vekt på å reetablere sivilsamfunnet. Veitvet fikk
                           ny barne- og ungdomsskole, Veitvetparken ble oppgradert og Veitvetveien
                           ble opparbeidet til miljøgate. Som en viktig møteplass for området ble
                           Veitvetsenteret oppgradert med blant annet etableringen av Veitvet kultur-
                           hus. Kulturhuset driftes i dag av Bydel Bjerke og brukes av en rekke frivillige
                           foreninger. Det er fortsatt behov for en ekstra innsats på Veitvet knyttet
                           til enkelte forhold, men i første del av Groruddalsatsingen 2017 -2026 er
                           det Linderud og Sletteløkka som er viet ekstra oppmerksomhet. I innhen-
                           ting av kvalitative data og i analysen er derfor et særlig fokus på disse
                           delområdene.                           1.4 Metode                           For å forstå et sted eller et nærmiljø må vi både ha bred kunnskap om
          Vi ønsket å utforske       befolkningen, sosiokulturelle forhold og det fysiske miljøet som menneskene
          hvordan bydelen selv       bor og lever i. Vi får nyttig informasjon gjennom å studere statistiske data
          kan innhente et godt       og å gjennomføre spørreundersøkelser, men vi har også lagt vekt på å få
                           innsikt i hvordan enkeltmennesker lever sine liv og hvordan de oppfatter sitt
          kunnskapsgrunnlag for       eget nærmiljø. Vi har derfor brukt tid og metoder i datainnhentingen som
          å arbeide målrettet inn      sikrer at vi kommer i kontakt med så mange mennesker som mulig.
          mot delområdene.
                           Som del av målsettingen for prosjektet har vi ønsket å utforske hvordan
                           bydelen selv kan innhente et godt kunnskapsgrunnlag for å arbeide målret-
                           tet inn mot delområdene. Det er blitt tydelig for oss at det er nødvendig
                           å benytte flere metoder som kan utfylle hverandre. Det er spesielt viktig
                           at kvantitativ informasjon suppleres av kvalitativ informasjon. Den beste
                           bieffekten av aktivt å ta del i den kvalitative datainnhentingen er at vi som
                           jobber i bydelen får innsikt i kompleksiteten som stedene består av, som
                           ikke kan skrives på papir. Denne prosessen gjør at det bygges relasjoner
                           mellom ansatte og beboere.

                           Eksterne bidrag
                           Analysen bygger også på flere delrapporter som eksterne bidragsytere har
                           produsert til stedsanalysen. Dette har tilført analysen nødvendig kompe-
                           tanse og et «utenfra-perspektiv» der bydelen observeres som en lokal aktør
                           blant mange andre. Sosiolog Håkon Lorentzen har bidratt med analyse og
                           tekstproduksjon i kapittel 4 og 5. Delrapportene kan leses separat og går i
                           dybden på enkelte temaer.

                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  11                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16