Page 5 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 5

Stedsanalyse ▪ 5


 Innhold          Side  Innhold KAPITTEL 1: INNLEDNING    67  KAPITTEL 4: BOLIG OG BOMILJØ
 1.1 Groruddalssatsing, nærmiljøprogram og områdeløft    67 4.1 Rammefaktorer av betydning for bomiljøet

 1.2 Grep, temaer og problemstillinger 69 4.2 Hvordan opplever beboerne egen bosituasjon og bomiljø?
 1.3 Geografisk avgrensing og fokusområder 75 4.3 Makt og innflytelse i eget bomiljø

 1.4 Metode          78  4.4 Oppsummering
 1.5 Teori og begreper    79  4.5 Veien videre KAPITTEL 2: LINDERUD, VEITVET OG SLETTELØKKA 81 KAPITTEL 5: DELTAKELSE OG ENGASJEMENT

 2.1 Hvordan ble Linderud, Veitvet og Sletteløkka til? 81 5.1 Rammebetingelser for fritidsaktiviteter og frivillighet
 2.2 Planer og byggeprosesser som kan påvirke utviklingen av området i framtiden   83 5.2 Hva finnes av fritidstilbud og organisasjonsliv i nærområdet

 2.3 Hvem bor på Linderud, Veitvet og Sletteløkka? 84 5.3 Deltakelsen i fritidsaktiviteter
 2.4 Generelt om trivsel og sosiale arenaer 90 5.4 Aktivt medborgerskap

 2.5 Oppsummering       94  5.5 Oppsummering
               95  5.6 Veien videre

 KAPITTEL 3: FYSISK NÆRMILJØ
 3.1 Fysiske strukturer og det sosiale livet 97 KAPITTEL 6: VARIGE ENDRINGER

 3.2 Møteplasser i nærmiljøet 97  6.1 Forvalte lokalkunnskap
 3.3 Bruk av parker og naturområder utenfor innsatsområdene 98 6.2 Støtteapparat for lokale ressurser

 3.4 Stedskvaliteter og potensialer 100 6.3 Samarbeid og samskaping med lokale aktører
 3.5 Trygghet og fysisk nærmiljø 100 6.4 Koordinernde rolle i områdepolitikken

 3.6 Nærmiljø og interessekonflikter
 3.7 Oppsummering

 3.8 Veien videre
                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  5                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10