Page 3 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 3

Mål for nærmiljøprogrammet:         Hovedmål


         Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende

         lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

         Delmål         1                 2                 3


         Sosialt liv og frivillighet    Medborgerskap           Bomiljø

         Kommunen legger til rette for et  Innbyggerne bidrar i økende grad  Bomiljøene er i økende grad
         variert kultur- og organisasjons-liv  til å utvikle eget lokalsamfunn  velfungerende og oppleves som
         og nye former for frivillighet og                   trygge av beboerne
         deltakelse
         4                 5                 6


         Fysiske nærmiljø-         Byutvikling            Ny kommunal praksis
         kvaliteter
                           0bolig- og byutvikling bygger på  Kommunen er bedre til å samar-
         Bygninger og uteområder brukes   innsikt i lokale behov og bidrar til  beide innad og utad for å skape
         og er godt vedlikeholdte, og inn- å øke områdenes attraktivitet   gode bo- og oppvekst-miljøer
         byggerne har god tilgjengelig-het
         til viktige funksjoner i og utenfor
         området
                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  3
     _Stedsanalyse.indd  3                                          24/03/2020  12:27
   1   2   3   4   5   6   7   8